Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Klumme i nr. 1_15

Året 2015 er godt begyndt og knap halvdelen af Forsvarsbrødrenes arbejdsår – hvis vi regner det fra Landsmøde til Landsmøde – allerede gået. Forhåbentlig bliver der mere dialog og aktiviteter uden for Kredse og Selskaber i den kommende tid og inden næste Landsmøde. I skrivende stund er varslede arbejdspapirer vedrørende “aktivitets-/arrangementsidéer”  og grundlag for “medlemsfastholdelse/- hvervning” under færdiggørelse, således at de skulle være jer i hænde på cirka samme tid som bladet – der bliver således nok at tage fat på mellem Brødrene i Bestyrelserne samt i og mellem Selskaberne og Kredsene; dette forarbejde vil være en forudsætning for et godt og udviklende Landsmøde 2015,  hvor vi gerne skulle have truffet nogle bæredygtige beslutninger som grundlag for fremtidens udvikling.

Eksterne forhold

Men der er desværre også mange eksterne forhold, der berører vores generelle baggrund og virke, som trænger til vores meningstilkendegivelse og opbakning. Vi er nok de bedste til at påvirke politikere og andre beslutningstagere samt meningsdannere, herunder medier.  Vi har ingen “taburet” i klemme.

Beredskabet

“Beredskabet”, der er en de væsentlige forudsætninger for “et robust og sikkert samfund” ser ud til at blive udsat for ikke acceptabel besparelse og meget uhensigtsmæssig centralisering . Man fastsætter tilsyneladende et besparelsesbeløb uden først at se på, hvilke opgaver der skal kunne løses  og hvad tilstrækkelige kapaciteter koster. Det svarer til, at man opsiger sin brandforsikring, fordi der ikke har været brand i en hus i en periode. Forholdet bliver endnu  mere grotesk, når det sparede beløb pr. år svarer til genopførelse af  én mellemstor kommuneskole!

Hjemmeværnet

Der forestår en undersøgelse af Hjemmeværnet – effekt og omkostninger. En sådan går som regel ud på at finde en eller anden undskyldning for en større besparelse. Hjemmeværnet er og bliver en anden grundstamme i “det robuste og sikre samfund”, som løser stor og vigtige opgaver i vores hverdag  og som  vi vil få bydende behov for, når terrorhandlingen rammer vores centraliserede samfund, hvor mad, varme, kommunikation, sundhedssektor og samfundets virke er helt afhængig af få og meget sårbare “knudepunkter”, der ikke længere er tilstrækkeligt overvågede og sikredetil deres funktion.

Forsvaret

Danmark har løst store og vanskelige internationale opgave på forbilledlig god vis, men Forsvarets kapaciteter er nået ned på et niveau, hvor vi er blevet afhængig af støtte udefra til selvstændig løsning af selv mindre operationer fx.  ildstøtte/artilleri og luftværn.  Den ændrede sikkerhedspolitiske situation i Europa underbygger på ingen måde denne udvikling.

Folk og Sikkerhed

Disse emne bliver påvirket gennem  vores medlemskab af Folk og Sikkerhed. Men det er næppe tilstrækkeligt  – vi må alle bidrage aktivt overalt, hvor det er muligt.  Folk og Sikkerhed er stadig i gang med forandringsprocessen, der gerne skulle falde på plads på Årsmødet 08. maj; her må vi udnytte vores pladser for at få maksimal indflydelse – detaljer og opgaver senere.

Soldaterlegatet

Soldaterlegatet kører godt og fornyede ansøgninger om fornyede midler fra støttende fonde giver positive tilbagemeldinger. Legattildelinger præges af et stadigt højt antal ansøgninger  fordelt på to fokusområder – økonomisk og juridisk rådgivning, der har stor både praktiks og psykologisk betydning, da offentlige støttemuligheder er nærmest ikke eksisterende.

Danske Veteranhjem

Rapporten om evalueringen af Fonden Danske Veteranhjems aktiviteter er tilgået ultimo sidste år. Den økonomiske rapport, udarbejdet af Forsvarets Interne Revision giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger. I evalueringen af aktiviteterne har brugere (veteranerne) og  de frivillige (værterne)  samt samarbejdspartnere (andre organisationer og foreninger , virksomheder, offentlige myndigheder m.fl.) været medinddraget. Konklusionen er kort: Veteranhjemmene tilfører stor værdi til veteranindsatsen. De enkelte afsnit afsluttes med Styrker, Udfordringer og Optimeringsmuligheder samt Perspektivering, som diverse bestyrelser nu ser nærmere på med henblik på at bruge de dele, der passer bedst på det enkelte veteranhjem.  Fonden fik lige før jul desuden et større officielt “skulderklap”, idet et længe næret ønske og behov for en fastansat lønnet medarbejder pr. veteranhjem blev tilgodeset samt at 2/3 af de tildelte 30 mio. kr. til særlige veteranformål gik til veteranhjemmene: Knap 1 mio. til ud –  ombygning i Fredericia, 7,5 mio.  til om – / tilbygning af København/Frederiksberg og 8 mio. til nyetablering i Odense samt 8,7 mio. til nyetablering i Aarhus. Struktur i Odense og Aarhus er under etablering. Så snart adresser og kontaktpersoner er kendt, vil disse naturligvis blive videreformidlet til Kredse og Selskaber i og omkring de to byer med en kraftig opfordring til aktiv opbakning.

DSM

DSM er i dialog med Forsvarets Etablissements Styrelse – FES (afløseren for FBE) med henblik på at afklare evt. ændringer  i støtten fra Forsvaret  til vore aktiviteter, da ansvaret nu er flytte fra Forsvarschefen  til Forsvarsministeren.  For nærværende kan siges, at alle aftaler kører videre uden egentlige ændringer, men måske med lidt justeringer vedr. procedurerne.

Bøffelkobbeldagen

Efter Nytårskuren 07 . januar  hos vores Høje Protektor,  hvor jeg udtrykte Forsvarsbrødrenes tak for udvist interesse for vores virke overfor Majestæten og “min Præsidentkollega” – Prinsgemalen, er næste begivenhed afviklingen af Bøfffelkobbeldagen 22. februar, der af kredsformand 9 – Broder Verner Callesen er sat i nyt og tilfredsstillende system efter flytningen af Sergentskolen fra Sønderborg. Det mest usikre vil være tilstand af grave, have og hus, idet der ikke er kommet nogen form for tilbagemelding fra Dybbølmølle Fonden efter vores henvendelse efter Landsmødet i september.

Landsbestyrelsesmøde

På Landsbestyrelsesmødet i marts ser jeg frem til at høre de første udmeldinger vedr. modtagelse og indledende arbejde med omtalte arbejdspapirer. Her bliver det desværre også nødvendigt at se på forholdsregler, såfremt et nyt “Ikast-tiltag” mod forventning skulle opstå.

75 års fødselsdag

Den 16. april forventer vor høje Protektor at se et antal  af vore faner – i DSM regi – ved udkørslen fra Amalienborg. Det er pt.  uafklaret, hvorvidt forsvaret igen vil stille transport til rådighed; der vil løbende blive orienteret om status og mulige alternativer. Hvornår og hvordan den fælles DSM-gave vil blive overrakt afklares sener. Sidst kendte kalenderfastsatte arrangement vil være Dybbøldagen 18.april, hvortil deltagelse og ansvarsfordeling er faldet tilbage i gode, vante, acceptable, tilfredsstillende og traditionelle rammer uden utidig “politisk” indblanding – mon ikke for de næste 49 år.   Så er det forår og forsommer – og tid til FB nr. 02/2015.

KE/Præsident