Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Klumme i nr 4_14

Eksterne forhold

Deltagelsen i arrangementet på Kastellet i anledning af Hærens 400 års jubilæum “smuttede” desværre og dermed en rimelig god lejlighed til at “markedsføre” DFB. Jeg nåede lige at deltage i “slutspurten” – Festkoncerten i Operaen med alle Hærens professionelle musik-, trompeter og tambourkorps. Det var både rart og tilfredsstillende at kunne lufte “præsidentemblemet” blandt Kongefamilien, nuværende og tidligere generalitet samt politikere og toperhvervsliv. Næste opgave var udskiftning af chef HOK den 01. oktober og indvielse af Hærens mindesten i Oksbøl for faldne fra ISAF, der er hjemtaget fra Camp Bastion den 22. oktober.

Landsmødet og dermed også det forudgående Landsbestyrelsesmøde  er omtalt andet steds i bladet.Jeg vil dog ikke undlade at give bemærkninger til et par punkter. Allerførst må jeg udtrykke min store og hjertelige tak for tildelingen af Forsvarsbrødrenes Æreskors, som jeg ved alle fremtidige arrangementer vil  bære med både stolthed og ydmyghed. Landsbestyrelsen . Udskiftningen af Vicepræsident Vest er ligeledes omtalt på andet sted i bladet. Det er overordentligt glædeligt, at Broder Palles erfaring videreføres i Medieudvalget og derved sikrer Forsvarsbrodere fortsatte gode udvikling. Desuden blev to nye landsbestyrelsesmedlemmer præsenteret: Ib Skov Pedersen fra kreds 4 og Peter Holst-Hansen fra kreds 9.

Sagen vedr. Horsens selskabets mindemedalje for 150 året for slaget på Dybbøl blev genåbnet af selskabets repræsentant, men anses efter mit svar og Landsmødets applaus herfor nu for endegyldigt afsluttet.

En af vore gamle kerneopgaver er vedligeholdelse af monumenter:  Når fondenes fremtidige afkast bliver kendt, nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde retningslinjer og procedurer for støtte til vedligeholdelse af monumenter; er man meget interesseret i emnet, kan man give dette til kende overfor sin kredsformand, landssekretæren eller præsidenten.

Det udsendte diskussionsoplæg havde glædeligvis vagt interesse og de vigtigste emner viste sig ikke overraskende at være værdien af kvaliteten, aktualiteten og engagementet samt traditionerne i Selskabernes produkter og aktiviteter – forudsætninger for medlemstal .  Emnet vil nok blive det primære på Landsmøde 2015. Til den ende bør I sideløbende drøfte, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at slutte mødet lidt senere, for at få mere tid til enten drøftelser og/eller indlæg/foredrag fra en ekstern person.

Bøffelkobbelhuset har gennem længere tid givet anledning til kritik. Der er sendt en “landsmøde- henvendelse” til Dybbølmølle Fonden vedr. gravene ved Bøffelkobbelhuset og selve huset  med en opfordring til træffe en afgørelse om husets fremtid og en henstilling om at holde have og grav i den aftalte  stand  samt et tilbud om at DFB evt. kan påtage sig mindre, afgrænsede, praktiske renoveringsopgaver.

En af vore nyere kerneopgaver er veteranarbejdet. Mødet med Forsvarsministeren vedr. brugen af de ekstra 25 mio. pr. år til veteranarbejdet blev udsat på ubestemt tid. Herom mere i næste blad tillige med informationer om evalueringen af veteranhjemmene. Der arbejdes med nye veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem i Aarhus og Odense i nævnte prioritet. Oplysning om kontaktperson i områderne sendes ud til berørte kredse, så snart denne er kendt.

Antal af og engagement i Flagdagen er glædeligvis stigende. Fortsæt med jeres aktive indsats i lokalom- råderne og gå videre i jeres boligområder, således at vi får flag op på alle private flagstænger – som de ældre kan huske fra 05. maj!

Den sikkerhedspolitiske situation er under hurtig og mærkbar forværring. Med ophøret af den kolde krig og sovjetunionens sammenbrud var konklusionen,  at  fjenden og dermed truslen var væk og erstattet af risici om  noget ukendt og en ny samarbejdspartner – Rusland. Udviklingen har vist at samarbejdspartneren var en – måske ny? – fjende. Vel ikke overraskende, at en stor nation, der i mange 100 år havde omgivet sig med rand- og vasalstater, der faldt væk ved unionens sammenbrud, ved først givne  lejlighed ville forsøge en genetablering – startende med Krim. Grundlaget for den såkaldte fredsdividende – besparelserne på de militære budgetter forsvandt som dug for solen. Reduktionerne og de herved indvundne besparelser blev omsat i opretholdelse af velfærdssamfundet og stagnerende/faldende skattetryk. Udfordringen internationalt og nationalt er allerede godt i gang. Internationalt bliver vi nok nødt til at forsøge at leve lidt mere op til vores forpligtigelse i NATO – 2 % af BNP mod de ca. 1,1 % som vi yder i dag. Nationalt kan politikerne blive tvunget til i større omfang at skulle finde balancen mellem “velfærdsforbedringer og supersygehuse overfor nye kampfly og bedst mulige udstyr til soldater i indsats”. Denne indsats kan kun lykkes for politikerne,  hvis vi aktivt bruger vore netværk til den nødvendige støtte og opbakning.

Det er godt nok uvant og underligt, men dette er sidste mulighed  for at ønske alle – Kredse, Selskaber og Brødre – en rigtig god og fredfyldt  jul 2014 samt et godt og arbejdsfyldt nytår 2015!