Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Klumme i nr 2_14

Medlemstal – fremgang bedre end tilbagegang.  Engageret i debat – idéer skal fremmes.

Informationer skal både frem og tilbage – kommunikationskæden må ikke brydes.

Hvordan støttes og hjælpes det vigtigste – Selskaberne –  bedst.  Udvikling – gensidig støtte.

Nedenstående skulle gerne være nået ud til alle Kredse og Selskaber.

 • Det er en kendsgerning, at vort medlemstal udvikler sig i en kedelig retning – vi bliver år for år færre Brødre.
 • Det er en kendsgerning, at aktiviteterne i Selskaberne er forudsætningen for såvel eksistens som udvikling.
 • Det er en kendsgerning, at Landsbestyrelsen primært er til for at støtte og hjælpe Selskaber og Kredse.
 • Det er en kendsgerning, at Selskabernes behov primært kendes af Selskaberne selv.
 • Det er en kendsgerning, at “kommunikationskæden” til tider brydes,  at vores kommunikationssystem er for langsomt og dermed reducerer mulighed for og engagement i den nødvendige dialog:
  • Virkning af justeret procedure for såvel udsendelser til Selskaberne som for hjemmesidens indhold og opdatering skal vurderes og tages op på førstkommende Landsmøde.
  • Behov for og anvendelsen af en ret omkostningskrævende videreudvikling af hjemmesiden til at omfatte “et debatforum” tages op på førstkommende Landsmøde.

Udvikling kan kun ske gennem Selskaberne og Kredsene – støttet af Landsbestyrelsen.

Nedenstående oplæg skal ses som en igangsætter til Selskaber og Kredses detaljerede behandling:

 • Overvejelse, drøftelse, diskussion, supplering/udvidelse, konklusion, beslutning – mellem Brødre “over en øl”, i Selskaber ved alle givne lejligheder og/eller eventuelt udvalg, hvor sådanne findes samt naturligvis på kredsniveau.

Alt med henblik på fremlæggelse af Selskabers og Kredses konklusioner/beslutninger med henblik på fortsat drøftelse/diskussion og videreudvikling samt eventuel beslutning på Landsmødet i september 2014.

Ofte foreslås hvervekampagner. Det er vores opfattelse, at det vil være spil af ressourcer, så længe vi ikke kender årsagerne til hverken udmeldinger eller anmodning om optagelse.

Landsbestyrelsens “brainstorming” og gruppearbejde på seneste  Landsbestyrelsesmøde gav følgende umiddelbare

“Plus- og Minus faktorer”:

“Plussiden”:

 • SYNLIGHED – på landsplan, men primært på lokalt planDenne kan opnås gennem PRESSEDÆKNING, hvor forudsætningen er PRODUKT/AKTIVITETEREndnu mere effektivt er MUND-TIL-MUND, der igen forudsætter gode PRODUKTER/AKTIVITETER
  • OPRETHOLDELSE AF TRADITIONER i pagt med tiden
  • SAMARBEJDE og KOORDINATION med “ligesindede” med henblik på at reducere/minimere ressourceforbrug og dermed gøre bestyrelsesarbejde mv. mere overkommeligt og dermed acceptabelt/attraktivt.

“Minussiden”:

 • STIGENDE ALDER medfører ofte strammere budget, der medfører vurdering af udbyttet.Når der skal prioriteres indgår igen faktorerne behov for/værdi af/udbytte ved Selskabets PRODUKT/AKTIVITETER samt behov for/ værdi af/udbytte ved FB – bladet og HJEMMESIDEN

“Med både Plus og Minus indgår”:

 • SOCIALE ASPEKT – Bidrager Selskabernes PRODUKTER/AKTIVITETER i tilstrækkeligt omfang til forventninger vedr. indhold/udbytte og “niveau” i relation til det, ikke at være Broder
 • “ROLLEMODEL” (personforhold/-vurdering):  Hvordan sikrer vi os, at undgå uheldige eksempler, der tæller kraftigt på minussiden hhv. tiltrække profiler, der som bonuseffekt tiltrækker andre.
 • HÆDRING af Brødre er af afgørende betydning. Faste og vurderede principper er afgørende. At glemme har langt større negativ effekt end den huskede. Hvordan tilsikrer vi max. positiv effekt.
 1. Drøft, diskuter og suppler under anvendelse af egne erfaringer.
  Fremsæt i prioriteret rækkefølge 5 “plusfaktorer” og 5 “minusfaktorer” samt forslag/idéer til henholdsvis fremme og reduktion af faktorerne.
 2. Hvad forventer Selskaberne af Kredse og Landsbestyrelsen med henblik på at understøtte forslagene.
  Fremsæt 5 behov/krav i prioriteret rækkefølge.