Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Klumme i nr 1_14

“Kommunikationskæden brydes”

– det er ubestridt! Men hvor og hvordan er stadig ubesvaret?! Overvejelser vedrørende forbedring af engagement og kommunikation mellem Brødre, Selskaber, Kredse, Landsbestyrelse og Præsidium vil blive et af hovedemnerne i det/de kommende år. En mulig hjælp til forbedring “i vore tider” må blive hjemmesiden. Der er sat håndfast skub i udviklingen på det nys afholdte Præsidiemøde i Ringsted den 21. januar. Kommunikation er forudsætning for dialog, der igen er forudsætning for udvikling – og der skal to til såvel “tango” som den nødvendige tovejs- kommunikation.

Kig venligst tilbage og læs igen mine klummer i de seneste numre af bladet.

Året vil derudover blive præget af 150 året for slaget på Dybbøl den 18. april, den forudgående Bøffelkobbeldag 22. februar og hærens 400 års jubilæumsår samt Ærespræsidentens 80 års fødselsdag 11. juni.

Lad mig tage det sidste og “nemmeste” først

– Prinsgemalens 80 års fødselsdag den 11. juni. Det er nu officielt, at vores Ærespræsident på dagen opholder sig på sit slot i Frankrig. Gaven for det tidligere besluttede beløb vil blive overrakt Prinsgemalen på dagen for modtagelse af deputationer – enten 27. maj eller 02. juni.  Gaven, der besluttes på ovennævnte Præsidiemøde, vil blive omtalt i næste nummer af bladet.

Bøffelkobbeldagen 2014, som vi som bekendt har påtaget os ansvaret for at højtideligholde “i al eksisterende fremtid”, må også opfattes som et 150 års jubilæumsår. Se udvikling og status i vedlige – holdelse af hus og have samt program for højtideligheden andet steds i bladet. Emnet vil blive optaget og ajourført på hjemmesiden. Har I ikke deltaget tidligere, så er det nu!

150 året for slaget på Dybbøl bliver som tidligere nævnt et kæmpearrangement med deltagelse af de to regioner nord og syd for grænsen. Aktiviteterne har/vil strække sig over mere end et kalenderår. Se www.dybboel2014.dk samt vores hjemmeside. Vores besluttede deltagelse står stadig ved magt og begrænser sig til “Dybbøldagen 18. april”, hvor programmet desværre endnu er under udvikling og dermed er detaljer omkring vore faners anvendelse heller ikke klar. På nuværende tidspunkt ved vi, at modtagelsen af Dannebrog involverer de traditionelle foreningsfaner jf. den aftalte procedure. Ved kranselægningen skal deltage 30 militære foreningsfaner fra hver nation. DSL og DFB regner med at skulle stille med forskellen mellem de 30 og de traditionelle sønderjyske foreningsfaner under kommando af Sergentskolen i Sønderborg. Resten af arrangementet er lagt helt i civile hænder, hvor Danmarkssamfundet har fået koordinationsopgaven. Hverken steder, tider/perioder eller logistiske forhold omkring er pt. kendt. De ansvarlige – desværre for mange – har på trods af flere/mange rykkere endnu ikke spillet ud. De er gjort opmærksom på, at tiden er ved at være forpasset – specielt Langfredag taget i betragtning. Så snart vilkår for deltagelse er kendt lægges de ud på hjemmesiden samt sendes til Kredsformændene for en sikkerheds skyld.

Jeg vil på det kraftigste opfordre jer til at holde fast på trods af de mindre tilfredsstillende omstændigheder.

2014 er 400 jubilæumsår for Hæren, der tillige markerer 200 året for Norges selvstændighed, 150 året for slaget ved Dybbøl og 100 året for starten på 1. Verdenskrig. Hærens markering skal bl.a. mindes og ære de faldne og skadede samt styrke sammenholdet mellem tjenstgørende, veteraner og andre tidligere soldater – helt i ånd og tråd med vores virke. Der har været nedsat en bredt sammensat komité til planlægning og koordinering, med kredsformand for 6.kreds som DFB repræsentant. Tværgående aktiviteter/tiltag: LOGO, særnummer af “Hæren”, Honnørmarch, “merchandise”, idrætsstævne i Oksbøl, udstilling af historisk og nutidigt materiel på Kastellet og jubilæumskoncert i Operaen. Her kan man ligeledes deltage/besøge som enkeltpersoner. Hertil kommer lokale arrangementer primært centreret omkring garnisonerne startende med Feltgendarmeriets (MP´s) 150 års dag 31. januar og sluttende med Gardehusarernes juleridt i Slagelse 19. december. Alle aktiviteter lægges på hjemmesiden. Disse aktiviteter kan tilsvarende besøges.

Til diverse arrangementer vil man gerne have faner/faneborge med deltagelse fra  DSL, DFB og DFB, hvilket svarer til vores tidligere udmeldinger. Projektofficerer/kontaktpersoner vil ligeledes komme til at fremgå af hjemmesiden.

Studer arrangementerne, følg med i evt. ændringer og aftal jeres deltagelse.

HUSK, at vores forgængere – Våbenbrødrene – vores rødder,  stammer fra disse voldsomme og skel-sættende begivenhederne i denne periode.

Det første Landsmøde skal som bekendt holdes 20. september 2014. Alle formalier er ved at være på plads – grundlaget for  videreudvikling er således til stede. Et af hovedemnerne bliver de indledningsvist nævnte forhold omkring “kommunikation – dialog – udvikling”. Men det kan som sagt ikke ske uden jeres væsentlige bidrag til “to – vejs kommunikationen”. Brug tiden mellem Brødre, i Selskaberne og i Kredsene til at komme med konstruktive forslag.

Landsbestyrelsen viderefører sine idéer på Landsbestyrelsesmødet i februar/marts – men det er hverken tilstrækkeligt eller godt nok; uden jeres engagerede medvirken kommer vi ikke videre – og det skal vi.

MBH ke