Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Formænd og præsidenter

FORMÆND OG PRÆSIDENTER

Under Samvirksomhedens stiftelse nedsatte man et udvalg, der forestod denne stiftelse. 1905-1908

Udvalg bestående af:

  • Formand Forpagter Johs. Ulrich, Aastrup
  • Gymnastiklærer H.P. Jensen, Horsens
  • Lærer P.N. Ibh, Kolding
  • Gymnastiklærer Stockholm-Simonsen, Ribe
  • Købmand Joh. P. Thomsen, Slagelse
  • Direktør Knud Andersen, Odense
  • Inspektør W. Poggensee, Nakskov

Formænd for Samvirksomheden

1908 – 1917

Generalmajor V.H.O. Madsen (S.Kmd.)

Vilhem Hermann Oluf (* 11. april 1844 i København – ✞ 14. juni 1917 på Frederiksberg) var en dansk officer, militærtekniker, opfinder og politiker.

Dansk officer og politiker. Madsen, der havde deltaget i krigen 1864, var en betydelig matematisk og teknisk begavelse og øvede stor indflydelse på dansk fæstningsartilleri under opbygningen af Københavns befæstning. Han virkede endvidere for indførelsen af moderne håndskydevåben og konstruerede bl.a. et rekylgevær, Madsen rekylgeværet, som blev indført i hæren i 1903 og fik international udbredelse.

I 1901 blev Madsen krigsminister i den første Venstreregering, en for ham vanskelig stilling, da hans forestillinger om Københavns befæstning ikke vandt genklang i partiet. V.H.O. Madsen blev general i 1903.

I 1909 blev han valgt til Folketinget.

1908 – 1927

Kaptajn R. Schiøler (R)

* 24. januar 1863 – ✞ 14. september 1927

1927 – 1943

Forpagter Johannes Ulrich (R)

*9. maj 1869 – ✞ 16. januar 1943.

Løjtnant i artilleriet 1890-91.

Forpagter af Aastrup fra 1893.

Formand for Forsvarsbrødrenes Tølløse Afdeling fra 1896, gennemførte sammenslutningen af Danske Forsvarsbrødreselskaber landet over 1906.

1943 – 1946

Kaptajn Arne Stevns

* 18. juli 1896 – ✞ 20. juli 1957

Kaptajn, oversætter.
På delegeretmødet i Fredericia i 1945 æn-drede man Landsformandens betegnelse til Præsident.

1946 – 1948

Bogtrykker J.A. Kloster

Æresmedlem af Selskabet De danske For-svarsbrødre af 1875 og Danske Forsvars-brødre i København. Dertil er han dekoreret med Ridderkorset, Dannebrogsordenens Sølvkors samt Forsvarsbrødrenes Æreskors (26. september 1943).

Bogtrykker Kloster var meget aktiv og gennem en lang årrække var han formand for Forsvarsbroderselskabet af 1875 og formand for disse Selskabers 7. Kreds, ligesom han havde Sæde i hovedbestyrelsen for de samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber. Og denne talstærke, landsomspændende organisation gjorde efter Danmarks befrielse bogtrykker Kloster til præsident.

Præsidenter for Samvirksomheden:

1949 – 1974

Hofjægermester, ingeniør Oliver Sandberg (K), Hjv.Ft. p.p.

* 21. oktober 1908 – ✞ 21. oktober 1979

Ingeniør hos A/S F L Smidth & Co. 1931- 32; lærer på Teknisk skole 1931-32; eget ingeniørfirma 1932; startede Svanholm Savværk & Emballagefabrik 1947; ejer af godset Svanholm 1948-71.

Medl. af bestyrelsen for selskabet De danske Forsvarsbrødre i København fra 1940, formand 1946-71; formand for Forsvarsbrødrenes Bygningsselskab A/S fra 1942; formand for Forsvarsbroderselskabernes 1. kreds 1946-71. Præsident for De samvirkende Forsvarsbroderselskaber i Danmark 1949-74; redaktør af Forsvarsbroderen 1946-70; medl. af bestyrelsen for Soldatens og Orlogsgastens fond fra 1949 og for Våbenbrødrenes mindelegat fra 1955; stifter af og formand for Dybbølfondene af 18/4 1964 og af Braine fonden af 15/11 1962.

Tildelt Forsvarsbrødrenes Æreskors den 20. august 1943, Forsvarsbrødrenes fortjenstmedalje 1969 samt Union Nationale des Combattants Medaille des Mérite 1962.

1974 – 1983

Oberst Knud Østergård, MF

* 21. marts 1922 – ✞ 27. november 1993

Dansk politiker, der var militæruddannet og blev i 1952 distriktsleder i Hjemmevær-net, fra 1963 med rang af oberstløjtnant. Han var MF for Det Konservative Folkeparti 1964-73 og 1981-90, kortvarigt forsvarsminister i 1971 og trafikminister 1989-90.

Tildelt Forsvarsbrødrenes Æreskors den 13. juli 1980.

1983 – 1995

Direktør, major Per Ammitzbøll (R)

* 4. maj 1931 – ✞ 10. november 1998

Direktør for KTAS.

Tildelt Forsvarsbrødrenes Æreskors den 4. maj 1991.

1995 – 1999

Major Helge Adam Møller, MF

(* 6. november 1942)

Dansk politiker, som har repræsenteret Det Konservative Folkeparti i Folketinget siden 1984.

Student Næstved Gymnasium 1962. Pre-mierløjtnant 1967 ved Gardehusarregi-mentet. 1970-73 tjeneste ved Jægerkorpset. 1973-84 tjeneste som kompagnichef, operationsofficer ved 2. Sjællandske Brigade, operationsofficer ved Østre Landsdelskommando og chef for operationssektionen ved militærregion V.

1999 – 2006

Skolebibliotekar Peter Thygesen

(* 30. august 1936)

Peter Thygesen er født i Sønderjylland, men har tilbragt det meste af sit voksenliv i Aalborg, hvor han altid har været dybt engageret i foreningsarbejde.

Peter Thygesens store interesse er historie – især Sønderjyllands og dansk militærhistorie. Han var i 1967 medstifter af Vaabenhistorisk Selskab Nordjylland, hvor han var formand i 20 år. I 1984 var han idémand til og medstifter af Garnisonshistorisk Selskab, som siden er udvidet med et garnisonsmuseum.

1986-98 var Peter Thygesen formand for De danske Forsvarsbrødre for Aalborg, Nørresundby og omegn. Siden 1987 har han været kredsformand for De danske Forsvarsbrødres 9. kreds og 1990-99 var han vicepræsident. I 1999 afløste han Helge Adam Møller som præsident for De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber.

Tildelt Forsvarsbrødrenes Æreskors den 19. marts 2003.

2006 – 2019

Oberst, midlertidig brigadegeneral Karl Erik Nielsen (K.)

* 24. januar 1944 i Dalby på Fyn.

Student fra Odense Katedralskole 1964.

Indkaldt til Forsyningstropperne ved Sjællandske Trænregiment i november 1964.

Efter sergent- og løjtnantsskole ved Forsyningstroppernes Befalingsmandsskoler i Padborglejren og mellemfaldende tjeneste ved 1 Trainafdeling i Sofielundlejren ved Holbæk.

Udnævnt til premierløjtnant 1. november 1969 og forsat til Jyske Trænregiment.

Fra 1. januar 1991 Chef for Hærens Trænog MP-skole. Fra samme dato tillige Hærens Tjenestegrensinspektør for Faglig Tjeneste og M P-tjeneste.

Udnævnt til oberst 1. juli 1993 og fra samme dato ACOS/G4 (logistik) ved NATO-hovedkvarteret LANDJUT i Rendsburg, tillige Ældste danske Officer og Financial ControlIer.

1. april 1996 retur til Aalborg som Chef for den nyoprettede Hærens Logistikskole samt Tjenestegrensinspektør for Faglig tjeneste i Hæren og MP-tjeneste.

Fra 16. februar 1998 brigadegeneral og fra 1. marts 1998 ACOS LMS (Logistics, Manpower and Support) ved NATO Ha SALTAP i Karup samt Stedfortrædende Stabschef med særligt ansvar for overgang til og i-værksættelse af ny struktur.

Midlertidig tjeneste ved NATO Defense College i Rom FES – AUG 2000.

Fra 1. december 2000 stabschef ved Multinational Corps Northeast i Szczecin, Polen.

Tildelt Forsvarsbrødrenes Æreskors den 19. september 2014.

2019 –

Allan Poulsen, cand. mag. i historie

* 18.7.1951 i Aarhus men siden 1978 bosat i Tønder,
cand. mag. i historie ved Syddansk Universitet, 2017.

Tjeneste i forsvaret – indkaldt til Jyske Dragonregiment, Oksbøl 1967,
tjeneste i Oksbøl og Holstebro, forsat til Jyske Telegrafregiment i 1974 med
tjeneste i Aarhus, nyt tjenestested Tønder kaserne 1978-2001, nyt tjenestested Haderslev kaserne 2002-2011 pensioneret som chefsergent 2011.

Hendes Majestæts Dronningens Fortjenstmedalje i sølv, Hæderstegnet for
god Tjeneste ved Hæren, Hjemmeværnets fortjenstegn og Veteranmedaljen,
p.p. med et bredt tjenesteforløb såvel national som international tjeneste.
Har forrettet tjeneste i Internationale Missioner i Afghanistan (ISAF) i 2004,
2005 og 2007.

• Indmeldt i Tønder Selskabet 1. november 1981.
• Formand for De danske Forsvarsbrødre for Tønder amt siden 1997.
• Samvirkende Soldaterforeningers fortjenstmedalje 1999.
• Forsvarsbrødrenes fortjenstmedalje 2005
• Tidl. bestyrelsesmedlem udpeget af De Danske Forsvarsbroderselskaber i Folk og Forsvar.
• I perioden 2001 til 2006 medlem af kommunalbestyrelsen i Tønder for Det Konservative Folkeparti og tidl. formand for vælgerforeningen samme periode.
• Politisk udpeget som medlem af Distriktsudvalget for Hjemmeværnsdistrikt
Sønderjylland i perioden 2001 – 2018. Formand 2018 for
Distriktsudvalget for Hjemmeværnsdistrikt Sønderjylland
• Formand for Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF, Tønder) siden 2008.
• Bestyrelsesmedlem i foreningen Jyske brigaders venner siden 2011.
• Medlem af menighedsrådet ved Krist kirken, Tønder provsti siden 2015.
• Præsident for De danske Forsvarsbrødre, 2019.